Dec 5 – 9, 2022
Beijing, China
Asia/Shanghai timezone

Local Organizing Committee

Jingyu DI, CIAE

Jianhua FENG, PCO

Mingzhi HU, CIAE

Xianlu JIA, CIAE (Conference Coordinator)

Pengzhan LI, CIAE

Yuntao LIU, CIAE (Chair)

Bin QIN, HUST

Qiqi SONG, CIAE

Ping TAN, HUST

Zhiguo YIN, CIAE (SPMS Administrator & Conference Secretary)